2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

Değerli Yurdum İnsanı,

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılının,

dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın hastalık nedeniyle bir hayli sıkıntılı geçeceği anlaşılmaktadır.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı/gençlerimizi bütün zorluklara karşın en iyi şekilde, Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitip öğretmeliyiz.

Bu eylemi gerçekleştirecek öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize büyük bir anlayış ve sorumluluk düşmektedir.

“Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

Eğitim sistemimizdeki tüm paydaşların gerekli özeni göstermeleri dileğiyle 2020-2021 Eğitim Ve Öğretim Yılı’nın vatanımıza milletimize başarı getirmesini ve hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Hüseyin Çetin

SorkunDer Başkanı

TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk millî eğitiminin genel

amaçları

I. Genel Amaçlar

Madde 2. Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini;

1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk

milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel

değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve

daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel

ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye

Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline

getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde

gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya

görüşüne sahip; insan haklarına saygılı; kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma

karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve

birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların,

kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek

sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve

mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve

kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş

uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.